Zarząd firmy EXALO przykłada bardzo dużą rolę dla zarządzania QHSE. System QHSE jest postrzegany jako absolutny priorytet we wszelkich działaniach operacyjnych. Głównym celem systemu jest budowa świadomości bezpieczeństwa pośród personelu. System rozwija również umiejętności obserwacji potencjalnych zagrożeń oraz komunikacji podczas wystąpienia zdarzeń niepożądanych. 

  Składowe QHSE w EXALO odnośnie bezpieczeństwa, ochrony zdrowie i środowiska oraz system zarządzania jakością opierają się na szeregu międzynarodowych standardów i najlepszych praktyk. System jest kontrolowany przez upoważnione europejskie  jednostki certyfikujące. Wierzymy, że możemy uruchonić naszą działalność od wypadków i szkód w środowisku, a to jest celem do, którego dążymy.

  System zarządzania QHSE w EXALO Drilling SA jest corocznie audytowany przez certyfikowaną firmę TUW SUD (Niemcy), potwierdzając zgodność procesów ze standardami poprzez następujące certyfikaty:

  Zakres systemu QHSE w EXALO:

  • Doskonalenie pracy zespołowej, promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i ochrona środowiska naturalnego
  • Implementacja najnowszych technologii, narzędzi i materiałów
  • Rozpoznawanie zagrożeń na etapie projektowania prac
  • Systematyczne udoskonalanie pracowników w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa
  • Prowadzenie badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz minimalizacja wpływu tych czynników na zdrowie zaangażowanych w projekt osób
  • Sporządzanie planów reagowania na wypadek powstania sytuacji awaryjnych
  • Prowadzenie otwartego dialogu z lokalnymi społecznościami na temat obaw co do potencjalnych zagrożeń związanych z działalnością EXALO
  • Minimalizowanie wpływu działalności EXALO na środowisko naturalne oraz eliminacja  zagrożeń środowiskowych w trakcie poszukiwań węglowodorów
  • Prowadzenie oszczędnej i racjonalnej gospodarki materiałowej i energetycznej.
  • System STOP – program szkoleń i reguł w miejscu pracy odnoszący się do obserwacji i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom oraz sposobów ich eliminacji.