Kluczowym obszarem w działalności Exalo jest tworzenie kultury bezpiecznej pracy, w myśl zasady SAFETY FIRST.  Podstawą wszelkich prowadzonych działań operacyjnych jest system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem - QHSE (Quality, Health, Safety, Environment), którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz synergii ze środowiskiem naturalnym, zgodnie z międzynarodowymi normami: BS OHSAS 18001, ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2014.

Punktem wyjścia systemu QHSE jest zasada zapobiegania wypadkom

Dzięki systemowi obserwacji bezpieczeństwa rozpoznawanie zagrożeń oraz zapobieganie wypadkom możliwe jest poprzez doskonalenie umiejętności pracowników w zakresie prowadzenia obserwacji stanu  bezpieczeństwa. System obserwacji bezpieczeństwa oparty jest na kilku elementarnych zasadach, wśród których można wyróżnić następujące: 

  • wszystkim urazom i chorobom zawodowym można zapobiec,
  • bezpieczne metody pracy powinny być promowane, a wszystkie niebezpieczne działania i warunki powinny być niezwłocznie korygowane,
  • stosowanie zasad bezpieczeństwa jest obowiązkiem każdego pracownika.

Szkolenia i rozwój

Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych pracowników jest możliwe dzięki stałemu promowaniu bezpiecznych zachowań  w środowisku pracy. Najskuteczniejszą metodą ograniczania niebezpiecznych zdarzeń jest zatrudnienie odpowiednio przeszkolonego personelu, a także stałe doskonalenie umiejętności pracowników. W ramach polityki bezpieczeństwa Exalo, wspieramy zasadę ciągłego doskonalenia poprzez skuteczną komunikację w postaci: programów wdrożeniowych dla nowych pracowników wiertni, filmów instruktażowych, szkoleń wstępnych i okresowych, a przede wszystkim codziennych (Pre-shift Meetings) oraz cotygodniowych (Weekly Safety Meetings) spotkań kadry kierowniczej z pracownikami wiertni, na których omawiane są zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac.

Ochrona zdrowia i życia

Nasza załoga jest wyposażona w  wysokiej jakości sprzęt ochronny, a prace wykonywane są przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz materiałów spełniających wymagania obowiązujących norm. W Exalo obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek, a także zakaz palenia wyrobów tytoniowych, poza specjalnie wydzielonymi strefami. W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego wstrzymania pracy. Prace nie są wznawianie, dopóki zagrożenie nie zostanie  całkowicie usunięte, a obszar działania nie stanie się w pełni bezpieczny. 

Każdy pracownik jest zobligowany do posiadania aktualnych badań lekarskich i szkoleń BHP.

Dbamy także o bezpieczeństwo naszych gości. Każdy odwiedzający jest zobligowany do zapoznania się z zasadami obowiązującymi na naszych obiektach, a poruszanie po wiertni odbywa się tylko i wyłącznie w  towarzystwie wyznaczonego pracownika wiertni. 

Środowisko naturalne 

Dbając o środowisko naturalne, na każdym etapie prowadzonych prac, eliminujemy  potencjalne zagrożenia występujące w trakcie wykonywania prac wiertniczych i serwisowych.  W ramach systemu QHSE wdrożyliśmy program gospodarowania odpadami mający na celu ochronę środowiska naturalnego, kierując się zasadą 4R: 

Reduce – generowanie mniejszej ilości odpadów oraz wykorzystywanie materiałów przyjaznych dla środowiska,

Reuse – ponowne wykorzystanie materiałów, bez konieczności zakupu nowych,

Recycle – recykling odpadów, 

Recover – odzyskiwanie materiałów lub energii z odpadów.